mobilmeny

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

”Forum for urfolksspørsmål i bistanden” er en møteplass for representanter fra forskningsmiljøer, bistandsmiljøer og interesseorganisasjoner med erfaringer fra ulike typer internasjonalt urfolksarbeid.

4 June 2010 | NORAD, Oslo, Norway

"Møtet er en oppfølging av Forumkonferansen 2009 “Violent conflicts, ceasefires and peace accords through the lens of Indigenous Peoples" som fant sted ved Universitetet i Tromsø i oktober i fjor. På konferansen uttrykte flere miljøer bekymring over tendenser til nedtoning av norsk innsats for å styrke menneskerettighetssituasjonen i ulike samarbeidsland. Det ble gitt eksempler på mange og vedvarende menneskerettighetsbrudd og til dels forverrede levekårs og rettighetssituasjoner i en rekke asiatiske og afrikanske land med sammensatte konflikter som verdenssamfunnet i stor grad overser. Situasjonen for urfolksgrupper i nordøst India og Bangladesh var særlig i fokus, og man påpekte at de nyeste landstrategiene i mindre grad enn før vektlegger menneskerettigheter generelt og minoritets og urfolksrettigheter spesielt.

Som en del av oppfølgingen av konferansen ønsker dette møtet å invitere til en diskusjon rundt Norges rolle overfor urfolk i disse landene, men også en generell diskusjon om hvordan rettighetsdimensjonen kan ivaretas bedre i norsk bistand og utviklingsarbeid. Norge har vært et foregangsland i det internasjonale arbeid for urfolks rettigheter. Hvorfor er da ikke urfolksdimensjonen med som en tverrgående dimensjon for de nye satsningsområdene i landstrategiene (miljø, næringsliv, forsking etc.) - og hvordan kan man konkret få dette bedre til?


03.05.2016
Share:         
UiB ISC

CROP News and Events

The Politics of Social Inclusion: From Knowledge to Action

15 November 2019 | UN Library, GENEVA

BOOK LAUNCH for forthcoming CROP/UNESCO publication (as part of UNRISD Seminar Series)

New Global Research Programme on Inequality (GRIP)

15 October 2019

The University of Bergen (UiB) and the International Science Council have signed a new agreement for a Global Research Programme on Inequality (GRIP).

Putting Children First: New Frontiers in the Fight Against Child Poverty in Africa

18 October 2019 | Brighton, UK

BOOK LAUNCH and workshop at the Institute of Development Studies (IDS) in Brighton, UK

News from CROPNET

RCT: The Gold Standard for Poverty Eradication?

6 November 2019 | Bergen Global CMI/UiB

OPEN SEMINAR organised by Bergen Global CMI/UiB with Howard White (Campbell), Sarah A Tobin (CMI), Georg Picot (UiB) and Espen Villanger (CMI)

International Science Council (ISC) inaugural Action Plan 2019-2021

October 2019

The ISC's inaugural Action Plan, Advancing Science as a Global Public Good, was recently shared with ISC members.

Launch and Workshop Event: CALL FOR PROPOSALS (Deadline 15 July)

Friday 18 October 2019

‘Putting Children First: New Frontiers in the Fight Against Child Poverty in Africa’ Institute of Development Studies (IDS), Brighton, UK

Menu