mobilmeny

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

”Forum for urfolksspørsmål i bistanden” er en møteplass for representanter fra forskningsmiljøer, bistandsmiljøer og interesseorganisasjoner med erfaringer fra ulike typer internasjonalt urfolksarbeid.

4 June 2010 | NORAD, Oslo, Norway

"Møtet er en oppfølging av Forumkonferansen 2009 “Violent conflicts, ceasefires and peace accords through the lens of Indigenous Peoples" som fant sted ved Universitetet i Tromsø i oktober i fjor. På konferansen uttrykte flere miljøer bekymring over tendenser til nedtoning av norsk innsats for å styrke menneskerettighetssituasjonen i ulike samarbeidsland. Det ble gitt eksempler på mange og vedvarende menneskerettighetsbrudd og til dels forverrede levekårs og rettighetssituasjoner i en rekke asiatiske og afrikanske land med sammensatte konflikter som verdenssamfunnet i stor grad overser. Situasjonen for urfolksgrupper i nordøst India og Bangladesh var særlig i fokus, og man påpekte at de nyeste landstrategiene i mindre grad enn før vektlegger menneskerettigheter generelt og minoritets og urfolksrettigheter spesielt.

Som en del av oppfølgingen av konferansen ønsker dette møtet å invitere til en diskusjon rundt Norges rolle overfor urfolk i disse landene, men også en generell diskusjon om hvordan rettighetsdimensjonen kan ivaretas bedre i norsk bistand og utviklingsarbeid. Norge har vært et foregangsland i det internasjonale arbeid for urfolks rettigheter. Hvorfor er da ikke urfolksdimensjonen med som en tverrgående dimensjon for de nye satsningsområdene i landstrategiene (miljø, næringsliv, forsking etc.) - og hvordan kan man konkret få dette bedre til?


03.05.2016
Share:         
UiB ISC

CROP News and Events

THE SDGS, INEQUALITY AND AID ELIGIBILITY – SHOULD THE CRITERIA BE RE-VISITED?

June 2019

CROP POVERTY BRIEF 51: by Riina Pilke (University of Turku).

CROP ANNUAL REPORT 2018

May 2019

This report presents CROP's activities for the period January-December 2018.

Human Security as a Sine Qua Non for Poverty Reduction and Sustainable Development in Africa

May 2019

CROP POVERTY BRIEF 50: by Ojijo Odhiambo and Fatima Umar (UNDP Nigeria Country Office).

News from CROPNET

Launch and Workshop Event: CALL FOR PROPOSALS (Deadline 15 July)

Friday 18 October 2019

‘Putting Children First: New Frontiers in the Fight Against Child Poverty in Africa’ Institute of Development Studies (IDS), Brighton, UK

The Breakthrough of the Social: Practical Utopias, Wisdom and Radical Transformations - Social work

2-6 September 2019 | Dubrovnik, Croatia

CONFERENCE commemorating 30 years of social work courses at the Inter-university centre (IUC).

EADI ISS Conference 2020

29 June - 2 July 2020 | The Hague, Netherlands

CALL FOR PANELS: Solidarity, Peace and Social Justice (deadline 6 September)

Menu