mobilmeny

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

”Forum for urfolksspørsmål i bistanden” er en møteplass for representanter fra forskningsmiljøer, bistandsmiljøer og interesseorganisasjoner med erfaringer fra ulike typer internasjonalt urfolksarbeid.

4 June 2010 | NORAD, Oslo, Norway

"Møtet er en oppfølging av Forumkonferansen 2009 “Violent conflicts, ceasefires and peace accords through the lens of Indigenous Peoples" som fant sted ved Universitetet i Tromsø i oktober i fjor. På konferansen uttrykte flere miljøer bekymring over tendenser til nedtoning av norsk innsats for å styrke menneskerettighetssituasjonen i ulike samarbeidsland. Det ble gitt eksempler på mange og vedvarende menneskerettighetsbrudd og til dels forverrede levekårs og rettighetssituasjoner i en rekke asiatiske og afrikanske land med sammensatte konflikter som verdenssamfunnet i stor grad overser. Situasjonen for urfolksgrupper i nordøst India og Bangladesh var særlig i fokus, og man påpekte at de nyeste landstrategiene i mindre grad enn før vektlegger menneskerettigheter generelt og minoritets og urfolksrettigheter spesielt.

Som en del av oppfølgingen av konferansen ønsker dette møtet å invitere til en diskusjon rundt Norges rolle overfor urfolk i disse landene, men også en generell diskusjon om hvordan rettighetsdimensjonen kan ivaretas bedre i norsk bistand og utviklingsarbeid. Norge har vært et foregangsland i det internasjonale arbeid for urfolks rettigheter. Hvorfor er da ikke urfolksdimensjonen med som en tverrgående dimensjon for de nye satsningsområdene i landstrategiene (miljø, næringsliv, forsking etc.) - og hvordan kan man konkret få dette bedre til?


03.05.2016
Share:         
UiB ISC

CROP News and Events

TRANSNATIONAL PARTNERSHIPS IN THE ENABLEMENT OF SUSTAINABLE WATER ACCESSIBILITY IN SUB-SAHARAN AFRICA

January 2019

CROP POVERTY BRIEF 48: By Adebusuyi Isaac Adeniran (Senior Lecturer in Development Studies at Obafemi Awolowo University (OAU), Nigeria, and Research Coordinator at Migration and Development in Africa Monitors (MDAM), Nigeria)

Consolidating South Africa's Emerging Democratic Developmental State through Developmental Local Government

December 2018

CROP POVERTY BRIEF: By Isaac Khambule (PhD Candidate at the University of KwaZulu-Natal and a Researcher at the Human Sciences Research Council, South Africa)

Organisational Changes at the CROP Secretariat

1 December 2018

The University of Bergen (UiB) and the International Science Council (ISC) have announced organisational changes at the CROP Secretariat.

News from CROPNET

SDG Conference Bergen

7-8 February 2019 | University of Bergen

re:thinking/re:working - Addressing the inequality of knowledge

CODESRIA 15th General Assembly

17-21 December, 2018 | Dakar, Senegal

EVENT: Africa and the Crisis of Globalisation.

Launch of International Science Council (ISC)

5 July (09.00-18.00 CEST)

LIVESTREAM: the founding of ISC will be celebrated with a Science Day.

Menu