mobilmeny

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

”Forum for urfolksspørsmål i bistanden” er en møteplass for representanter fra forskningsmiljøer, bistandsmiljøer og interesseorganisasjoner med erfaringer fra ulike typer internasjonalt urfolksarbeid.

4 June 2010 | NORAD, Oslo, Norway

"Møtet er en oppfølging av Forumkonferansen 2009 “Violent conflicts, ceasefires and peace accords through the lens of Indigenous Peoples" som fant sted ved Universitetet i Tromsø i oktober i fjor. På konferansen uttrykte flere miljøer bekymring over tendenser til nedtoning av norsk innsats for å styrke menneskerettighetssituasjonen i ulike samarbeidsland. Det ble gitt eksempler på mange og vedvarende menneskerettighetsbrudd og til dels forverrede levekårs og rettighetssituasjoner i en rekke asiatiske og afrikanske land med sammensatte konflikter som verdenssamfunnet i stor grad overser. Situasjonen for urfolksgrupper i nordøst India og Bangladesh var særlig i fokus, og man påpekte at de nyeste landstrategiene i mindre grad enn før vektlegger menneskerettigheter generelt og minoritets og urfolksrettigheter spesielt.

Som en del av oppfølgingen av konferansen ønsker dette møtet å invitere til en diskusjon rundt Norges rolle overfor urfolk i disse landene, men også en generell diskusjon om hvordan rettighetsdimensjonen kan ivaretas bedre i norsk bistand og utviklingsarbeid. Norge har vært et foregangsland i det internasjonale arbeid for urfolks rettigheter. Hvorfor er da ikke urfolksdimensjonen med som en tverrgående dimensjon for de nye satsningsområdene i landstrategiene (miljø, næringsliv, forsking etc.) - og hvordan kan man konkret få dette bedre til?


03.05.2016
Share:         
UiB ISC

CROP News and Events

Organisational Changes at the CROP Secretariat

1 December 2018

The University of Bergen (UiB) and the International Science Council (ISC) have announced organisational changes at the CROP Secretariat.

​The Democratic Developmental State: North-South Perspectives

February 2019

OPEN ACCESS PUBLICATION: Edited by Chris Tapscott, Tor Halvorsen, Teresita Cruz-Del Rosario.

The Political Economy of Poverty and Social Transformations of the Global South

February 2019

OPEN ACCESS PUBLICATION Edited by Mariano Féliz and Aaron L. Rosenberg.

News from CROPNET

World Science Forum 2019

20-23 November, 2019 | Budapest, Hungary

CALL FOR PROPOSALS: "Science, Ethics and Responsibility" (deadline 10 April).

Causal Mechanisms and International knowledge transfer in social policy: With a special focus on the case of the post-Soviet region

7-9 November 2019 | University of Bremen

CALL FOR PAPERS: Deadline for proposals is 30 April.

Bergen Summer Research School

17-27 June 2019 | University of Bergen

BSRS 2019 offers a series of parallel multidisciplinary working groups with top international lecturers, and cutting-edge keynotes to help you make your research play a role for a sustainable future.

Menu