mobilmeny

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

Åpent møte: Hva skjer med urfolksdimensjonen i norsk bistand?

”Forum for urfolksspørsmål i bistanden” er en møteplass for representanter fra forskningsmiljøer, bistandsmiljøer og interesseorganisasjoner med erfaringer fra ulike typer internasjonalt urfolksarbeid.

4 June 2010 | NORAD, Oslo, Norway

"Møtet er en oppfølging av Forumkonferansen 2009 “Violent conflicts, ceasefires and peace accords through the lens of Indigenous Peoples" som fant sted ved Universitetet i Tromsø i oktober i fjor. På konferansen uttrykte flere miljøer bekymring over tendenser til nedtoning av norsk innsats for å styrke menneskerettighetssituasjonen i ulike samarbeidsland. Det ble gitt eksempler på mange og vedvarende menneskerettighetsbrudd og til dels forverrede levekårs og rettighetssituasjoner i en rekke asiatiske og afrikanske land med sammensatte konflikter som verdenssamfunnet i stor grad overser. Situasjonen for urfolksgrupper i nordøst India og Bangladesh var særlig i fokus, og man påpekte at de nyeste landstrategiene i mindre grad enn før vektlegger menneskerettigheter generelt og minoritets og urfolksrettigheter spesielt.

Som en del av oppfølgingen av konferansen ønsker dette møtet å invitere til en diskusjon rundt Norges rolle overfor urfolk i disse landene, men også en generell diskusjon om hvordan rettighetsdimensjonen kan ivaretas bedre i norsk bistand og utviklingsarbeid. Norge har vært et foregangsland i det internasjonale arbeid for urfolks rettigheter. Hvorfor er da ikke urfolksdimensjonen med som en tverrgående dimensjon for de nye satsningsområdene i landstrategiene (miljø, næringsliv, forsking etc.) - og hvordan kan man konkret få dette bedre til?


03.05.2016
Share:         
UiB ISC

CROP News and Events

Human Security as a Sine Qua Non for Poverty Reduction and Sustainable Development in Africa

May 2019

CROP POVERTY BRIEF 50: by Ojijo Odhiambo and Fatima Umar (UNDP Nigeria Country Office).

Poverty as Ideology: Rescuing Social Justice from Global Development Agendas

14 May 2019 | Bergen Global

LITERARY SALON: Andrew Fischer, winner of the International Studies in Poverty Prize awarded by CROP and Zed Books.

Organisational Changes at the CROP Secretariat

1 December 2018

The University of Bergen (UiB) and the International Science Council (ISC) have announced organisational changes at the CROP Secretariat.

News from CROPNET

World Science Forum 2019

20-23 November, 2019 | Budapest, Hungary

CALL FOR PROPOSALS: "Science, Ethics and Responsibility" (deadline 10 April).

Bergen Summer Research School

17-27 June 2019 | University of Bergen

BSRS 2019 offers a series of parallel multidisciplinary working groups with top international lecturers, and cutting-edge keynotes to help you make your research play a role for a sustainable future.

Implementing the Sustainable Development Goals: What Role for Social and Solidarity Economy?

25-26 June 2019 | Geneva, Switzerland

CONFERENCE organized by UNRISD.

Menu